Zpět na Závodní tenis

Povinné lékařské prohlídky pro závodní hráče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č.391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu s účinností od 1.1.2014, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně tenisových klubů jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.
Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČTS i pobočné spolky oprávněn kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem ČTS, je z pohledu této vyhlášky považován za výkonnostního sportovce (závodního hráče).

 

Typy lékařské prohlídky:
* vstupní lékařská prohlídka
absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací v ČTS ; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce);
* pravidelná lékařská prohlídka – absolvuje závodní hráč každých 12 měsíců
mimořádná lékařská prohlídka – při změně zdravotního stavu posuzované osoby, zdravotních obtížích při sportu

Kdo provádí lékařské prohlídky:
zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává:
registrující poskytovatel (všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost)
nebo
poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství (sportovní lékař)

Formulář:
pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář.
Doporučujeme použít tento formulář: Zdravotní způsobilost tenis
Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo a že se jednalo o prohlídku pro tenis.
Kopii lékařského posudku lze zaslat klubu elektronicky pomocí tohoto formuláře, popř. předat papírovou kopii správci klubu (Iva Netymachová).

Zdravotní pojišťovny
Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí nebo refundují výdaj – aktuální informace na webu příslušné zdravotní pojišťovny.
VZP
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity

ZPMVCR
https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/nabidka-prispevku-z-fondu-prevence-pro-rok-2022

ČPZP
https://www.cpzp.cz/preventivni-program/11

OZP
https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-sportovni-aktivity

VOZP
https://www.vozp.cz/sportovni-prohlidka-pro-deti

Kontrolní zásady:
* každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání soutěže družstev platný lékařský posudek

* každý hráč na soupisce družstva musí mít rovněž lékařský posudek s platností do doby ukončení soutěží, dle vyhlášky musí mít hráč platný lékařský posudek již v době přípravy na účast v soutěži, t.j. i během tréninků v oddíle

* každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání na turnaji jednotlivců platný lékařský posudek (zodpovídá hráč nebo jeho zákonný zástupce pro nezletilé hráče do 18 let; vrchní rozhodčí má právo neumožnit hráči účast na turnaji pokud se neprokáže platným lékařským posudkem)

* bez platného lékařského posudku nemůže hráč nastoupit k utkání soutěže družstev (vyjímku může udělit  výbor nebo předseda výboru, zodpovídá: kapitán družstva)

* platný lékařský posudek nesmí být starší než 12 měsíců (§ 5, odst.4 a dle § 8, odst. b) vyhlášky)

* lékařský posudek pro jiný sport nelze pro tenis použít (dle § 8, odst. a) vyhlášky musí být uveden v posudku konkrétní sport)

* VčOTS provádí namátkové kontroly hráčů na soupiskách a v případě pochybení je klub pokutován

Další zdroje: 

Upozornění ČTS

Vyhláška MZ č.391/2013 Sb. 

Obsah prohlídky

Lékařské prohlídky ve sportovním prostředí – ČUS

ČÚS-Lékařské prohlídky ve sportovním prostředí (PDF)

Zdravotní dozor na sportovní akci