Návrat do Závodní tenis

Povinné lékařské prohlídky pro závodní hráče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č.391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu s účinností od 1.1.2014, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně tenisových klubů jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.
Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČTS i pobočné spolky oprávněn kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem ČTS, je z pohledu této vyhlášky považován za výkonnostního sportovce (závodního hráče).

 

Typy lékařské prohlídky:
* vstupní lékařská prohlídka
absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací v ČTS ; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce);
* pravidelná lékařská prohlídka – absolvuje závodní hráč každých 12 měsíců
mimořádná lékařská prohlídka – při změně zdravotního stavu posuzované osoby, zdravotních obtížích při sportu

 

Kdo provádí lékařské prohlídky:
zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává:
registrující poskytovatel (všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost)
nebo
poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství (sportovní lékař)

 

Formulář:
pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář.
Doporučujeme použít tento formulář: Zdravotní způsobilost tenis
Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo a že se jednalo o prohlídku pro tenis.
Kopii lékařského posudku lze zaslat klubu elektronicky pomocí tohoto formuláře, popř. předat papírovou kopii správci klubu (Iva Netymachová).

Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí nebo refundují výdaj – informace na webu příslušné zdravotní pojišťovny.

 

Kontrolní zásady:
* každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání soutěže družstev platný lékařský posudek

* každý hráč na soupisce družstva musí mít rovněž lékařský posudek s platností do doby ukončení soutěží, dle vyhlášky musí mít hráč platný lékařský posudek již v době přípravy na účast v soutěži, t.j. i během tréninků v oddíle

* každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání na turnaji jednotlivců platný lékařský posudek (zodpovídá hráč nebo jeho zákonný zástupce pro nezletilé hráče do 18 let; vrchní rozhodčí má právo neumožnit hráči účast na turnaji pokud se neprokáže platným lékařským posudkem)

* bez platného lékařského posudku nemůže hráč nastoupit k utkání soutěže družstev (vyjímku může udělit  výbor nebo předseda výboru, zodpovídá: kapitán družstva)

* platný lékařský posudek nesmí být starší než 12 měsíců (§ 5, odst.4 a dle § 8, odst. b) vyhlášky)

* lékařský posudek pro jiný sport nelze pro tenis použít (dle § 8, odst. a) vyhlášky musí být uveden v posudku konkrétní sport)

* VčOTS provádí namátkové kontroly hráčů na soupiskách a v případě pochybení je klub pokutován

 

Další zdroje: 

Upozornění ČTS

Vyhláška MZ č.391/2013 Sb. 

Obsah prohlídky

Zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu – ČUS

ČÚS-Lékařské prohlídky ve sportovním prostředí (PDF)