Restart amatérských tenisových soutěží (aktualizace k 8.6.2021)

Od tohoto týdne je konečně možné kromě trénování a sparingů pořádat i tenisové turnaje a soutěže amatérů.

Turnaje jednotlivců a soutěže družstev

Už tento víkend 22.-23.5. je možno se zůčastnit turnajů jednotlivců, pokud jsou pro danou věkovou kategorii vypsány. Ve východočeské oblasti jsou tento týden turnaje jen ve věkové kategorii starší žactvo.

Podmínky pořádání sportovních akcí si zatím pořadatelé a oblastní svazy vykládají různě a na stránkách turnajů lze najít rozporuplné údaje.
Uvidíme, jak se to ustálí v následujících týdnech.

Někteří pořadatelé nad rámec svých povinností chtějí kontrolovat splnění zdravotních podmínek (test, očkování, prodělání nemoci) a evidovat všechny osoby přítomné na akci, jiní zase zdravotní podmínky oproti opatření MZ změkčují a umožňují účast na základě čestného prohlášení o školním samotestu nebo potvrzení zaměstnavatele o negativním testu. To sice není plně v souladu s mimořádným opatřením, ale je to naprosto logické. Pokud laický test stačí na přítomnost ve škole po celý týden tak tím více by měl vyhovovat i pro venkovní sportovní akci.
Aktualizace: od 8.června se akceptují i testy ze zaměstnání či školy ne starší než 72 hodin a samotest (MO č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN).

Soutěže družstev začnou příští týden 29. a 30.května.
Rozpis soutěží bude VčOTS zveřejněn v nejbližších dnech.
Kluby mají možnost do 22.května ze soutěže odstoupit, tak se skupiny ještě můžou změnit.

Výklad: COVID-19 podmínky pro sportovní akce (neregulovaný vstup)
Každý hráč soutěže musí při prezenci předat pořadateli řádně vyplněné čestné prohlášení (u nezletilých zákonného zástupce), že splňuje podmínky účasti na sportovní soutěži dle bodu I/13/e), I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, tak jak je vyžadováno VčOTS pro turnaje jednotlivců a soutěže družstev.
Tyto podmínky („o-t-c“, t.j. očkování, test nebo prodělaný covid) musí splňovat všichni účastníci akce včetně doprovodu hráčů a diváků, pořadatel však bude jejich splnění kontrolovat jen u sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu formou čestného prohlášení, kontrola ostatních účastníků je záležitostí orgánu státní kontroly.
Formulář čestného prohlášení najdete zde:
https://www.tcchrudim.cz/zavodni-tenis/cestne-prohlaseni-a-pokyny-ke-konani-soutezi-rizenych-vcots-v-roce-2021/

COVID podmínky pořádání sportovních akcí (aktualizace k 8.6.2021)

Na základě aktuálního mimořádného opatření („MO“) Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN účinného od 8.6.2021 platí:

Pro veřejné a soukromé akce (jakékoli, nejenom sportovní) platí dle bodu I/13 tohoto MO:
1. venkovní akce do 10 osob bez omezení
3. venkovní akce mohou mít ve stejný čas max. 500 osob za splnění podmínek v odst.16. (za počet osob na akci odpovídá pořadatel,
který má právo rozhodnout kdo bude do areálu vpuštěn nebo z něho vykázán). Za osoby se považují všichni účastníci akce
(sportovci, doprovod, pořadatelé, diváci, aj.)
4. Na akci se zakazuje účast osobám, které:
i) vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo
ii) které nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16 nebo
iii) nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat.
5. Organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup (typicky např.vstupenkou), splnění
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci;
uvedené podmínky se nevztahují na:

bod I/13/d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16;
subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16;
v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině;
subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava.

bod /13/e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16;
organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání;
organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání.

Z odůvodnění bodu I/13 MO:
Omezují se veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, které jsou limitovány maximální přítomností 10 osob v jeden okamžik. S ohledem na příznivější epidemiologický vývoj dochází ve vnitřních prostorech k umožnění přítomnosti až 200 osob, v případě akce konané výhradně ve vnějších prostorech potom až 500 osob. Stanovují se obecné podmínky, že na akci nemohou být přítomné osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19, kterými se primárně myslí příznaky popsané v následujícím odkazu:
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical
a které nejsou schopny doložit negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu či doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo doklad o očkování.
V případě, že je vstup na akci regulován (typicky vstupenkou), má osoba povinnost prokázat splnění podmínek organizátorovi akce stejně jako v jiných případech, kdy je vstup vázán na splnění těchto podmínek, přičemž organizátor má stejně jako v ostatních obdobných případech povinnost toto prokázání vyžadovat a bez doložení osobu na akci nevpustit.
Pokud vstup regulován není, musí být osoba připravena na místě prokázat splnění podmínek alespoň orgánu kontroly (orgánu ochrany veřejného zdraví), obdobně jako je tomu u provozoven stravovacích služeb.
Výjimka na sportovní utkání v rámci sportovní soutěže a na sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 je umožněna z důvodu aktuálního příznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19, a to v celé České republice, jak je výše uvedeno. Proto je možné kromě vnějších prostorů umožnit
sportovní přípravu všech amatérských sportovců, která je organizovaná sportovními svazy, a to i ve vnitřních prostorech. Vzhledem k tomu, že při sportovní aktivitě není z pochopitelných důvodů možné používat ochranný prostředek dýchacích cest, jsou stanoveny podmínky jako evidence osob a dále podmínka negativního výsledku testování, očkování nebo doložení
potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 (poslední podmínka neplatí pro děti mladší 6 let).
V případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině. Cílem všech těchto opatření je minimalizace rizika přenosu nákazy.

Podmínky účasti na akci dle odst.16:
podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným
potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem
nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání
vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,
pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců,
pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným
prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před
72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením,
resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Další podmínky:
Vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.) jsou pro veřejnost od 31.5. otevřeny, WC bylo možno užívat již dříve
Všechny osoby účastnící se sportovní akce musí dodržovat aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest (zodpovídá každý účastník sám, nikoli pořadatel).