Volební valná hromada 2015

    

               Program valné hormady TC CHRUDIM
Volební valná hromada TC Chrudim se koná v pátek 27.2.2015 v klubovně oddílu
Od 17.00 hod
Program:
1.Zahájení
2.Schválení jednacího řádu
3.Volba komisí (mandátová a návrhová,volební)-ověření usnášeníschopnosti VH
4.Zpráva o činnosti oddílu za r.2014
5.Zpráva o hospodaření oddílu za r. 2014
6.Zpráva sportovně technické komise za r.2014
7.Zpráva revizní komise
8.Diskuze
9.Příprava na volby -zpráva mandátové komise
10.Návrh dílčí změny stanov: Změna článku 3, bod 3 b, na „VH volí a odvolává členy
výboru a kontrolní orgány na období 3 roků“ a u bodu 6 přidat „výbor TO volí ze svých
řad prezidenta oddílu“
11.Návrh nového výboru TC Chrudim a jeho program na období 2015-2017
12.Návrh revizní komise
13.Volba nového výboru
14.Volba revizní komise
15.Přestávka
16.Zpráva volební komise
17.Návrh usnesení
18.Schválení usnesení
19.Závěr a poděkování
Výbor TC Chrudim